Pristupnica

Preuzimanje pristupnice

Preuzimanje pristupnice – PDF

Poštovane zaposlenice i poštovani zaposlenici,

nakon što ste donijeli odluku da se učlanite u Akademski sindikat te popunili Pristupnicu, skenirajte je i pošaljite u tajništvo Sindikata na adresu: as@akademskisindikat.hr.

Zatim  je predajte računovodstvu vaše institucije koje sukladno Zakonu o radu (članak 189) na zahtjev i uz pisanu suglasnost radnika koji je član sindikata, dužno obračunavati i iz plaće radnika ustezati sindikalnu članarinu te je redovito uplaćivati na račun sindikata.

Vama za informaciju (članak 186. Zakona o radu), vašem poslodavcu je zabranjeno nejednako postupanja zbog sindikalnoga članstva, odnosno:

1. radnik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih  radnika zbog članstva u sindikatu, a osobito nije dopušteno:

– ugovor o radu s određenim radnikom sklopiti pod uvjetom da   on ne stupi u sindikat, odnosno pod uvjetom da istupi iz sindikata.

– otkazati ugovor o radu ili na drugi način staviti radnika u nepovoljniji položaj od ostalih radnika zbog njegova članstva u sindikatu ili sudjelovanja u sindikalnim djelatnostima izvan radnoga vremena, a uz suglasnost poslodavca i za vrijeme radnoga vremena.

2. Otkazati ugovor o radu ili na drugi način staviti radnika u nepovoljniji položaj od ostalih radnika zbog njegova članstva u sindikatu ili sudjelovanja u sindikalnim djelatnostima izvan radnoga vremena, a uz suglasnost poslodavca i za vrijeme radnoga vremena.

3. Članstvo u sindikatu i sudjelovanje u djelatnostima sindikata ne smije biti okolnost na kojoj poslodavac temelji odluku o sklapanju ugovora o radu, promjeni poslova koje radnik obavlja, odnosno mjesta rada, stručnom obrazovanju, napredovanju, plaćanju, socijalnim davanjima i prestanku ugovora o radu.

4. Poslodavac, direktor ili neko drugo tijelo te zastupnik poslodavca ne smiju se koristiti prisilom u korist ili protiv bilo kojega sindikata.

Nakon što primimo Vašu pristupnicu i nakon što se u vašoj instituciji učlani više od pet zaposlenika u Sindikat, organizirati ćemo sastanak podružnice i na njemu, sukladno Statutu Sindikata izabrati: 1) povjerenika; 2) zamjenika, i 3) tajnika podružnice.

Što se tiče povjerenika, oni su zaštićeni (članak 188. Zakon o radu). Naime:

1. Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja te dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka te dužnosti, a bez suglasnosti sindikata nije moguće:

– otkazati ugovor o radu ili

– na drugi način staviti ga u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale radnike.

2. Ako se sindikat u roku od osam dana ne izjasni o davanju ili uskrati suglasnosti, smatra se da je suglasan s odlukom poslodavca.

3. Ako sindikat uskrati suglasnost na otkaz, uskrata mora biti pisano obrazložena, a poslodavac može u roku od petnaest dana od dana dostave očitovanja sindikata zatražiti da suglasnost nadomjesti sudska odluka.

4. Zaštitu iz stavka 1. ovoga članka uživa najmanje jedan sindikalni povjerenik, a najveći broj sindikalnih povjerenika koji kod određenog poslodavca uživaju zaštitu određuje se odgovarajućom primjenom odredbi ovoga Zakona o broju članova radničkog vijeća u odnosu na broj sindikalno organiziranih radnika kod toga poslodavca.

Veseleći se Vašem članstvu i budućoj suradnji, najsrdačnije Vas pozdravljamo.

Tajništvo
Akademski sindikat
as@akademskisndikat.hr

Preuzimanje pristupnice